Jordhotel
Jordhotel

Jordhotel

Trigon driver Jordhotel Frederikshavn, der er et godkendt modtageanlæg for uforurenet og lettere forurenet jord. Vi opbevarer jorden under kontrollerede forhold, til der er fundet mulighed for genanvendelse uden risiko for miljø og sundhed. Jorden bliver hverken renset eller deponeret på jordhotellet.

Formålet med jordhotellet er at gøre det lettere at håndtere overskydende jordmængder fra bygge- og anlægsarbejder i overensstemmelse med de gældende regler for klassificering, håndtering og genbrug af overskudsjord.

Jordhotel Frederikshavn giver en lokal mulighed for bortskaffelse af jord, hvilket betyder, at virksomhedernes transportudgifter og øvrige omkostninger minimeres.

Det tilstræbes, at al jord genanvendes ved anlægsprojekter, som er godkendt af kommunen og øvrige relevante myndigheder.

Kig forbi jordhotellets hjemmeside www.jordhotelfrederikshavn.dk.