Det øverste jordlag fjernes og ren muld lægges på, inden haven genetableres.
Det øverste jordlag fjernes og ren muld lægges på, inden haven genetableres.

Oprensning af forurenede grunde

Ejere af forurenede grunde har gennem ca. 20 år kunnet søge amtet/regionen om tilskud til oprensning af deres grund. Men da midlerne, der er afsat til formålet, slet ikke står mål med behovet, er man kun nået igennem to tredjedele af grundene. Trigon har gennem alle 20 år deltaget i arbejdet med at oprense de forurenede grunde, primært tjæregrunde i Frederikshavn og Skagen.

Tjæren i jorden stammer fra fiskernes net, som blev kogt i tjære for at øge holdbarheden. Det skete som regel uden for byen på en tjæreplads, som over årene blev ganske forurenet med tjære. Efterhånden fik fiskerne moderne redskaber, der ikke skulle tjæres. Tjærepladserne groede til og blev glemt.

Senere voksede byerne, og der blev bygget boliger på nye områder, herunder også de gamle tjærepladser. Og så dukkede forureningsproblemerne op. Tjære og andre kemikalier er sundhedsskadelige, og problemet var størst i køkkenhaver og på legepladser, hvor mennesker var i direkte kontakt med jorden.

Politisk blev der afsat penge til oprensning, dog således at grundejeren selv skulle betale en del af udgiften, pt. ca. 25.000 kr. Ordningen er blevet administreret af amtet/regionen, som har foretaget en nøje prioritering, fordi midlerne var begrænsede.

Det er omstændeligt at rense en tjæregrund. De øverste 30-50 cm jord skal graves af og køres til et godkendt behandlingsanlæg ved Aalborg. Herefter skal der køres ren muldjord på og haven reetableres.

Trigon deltager hvert år i licitationen på oprensning og har gennem årene renset adskillige grunde i hele regionen. Det er en stor fordel for grundejeren at få oprenset grunden, da den så ikke længere er registreret som forurenet. Det øger salgsværdien af huset, og ejendommen kan belånes på normale vilkår.